Herlufmagle-Hallens

Generalforsamling den 21. april 2022 kl. 19.00

Referat:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Dirigent – Githa Nelander
 3. Referent – Marianne Olsen
 4. Stemmetæller – Michael Lindqvist

15 deltager og 8 stemmeberettigede kontingentet skal være indbetalt inden den 28/2

 • Bestyrelses beretning ved formanden. Til godkendelse.

Corona har påvirket aktiviteterne meget, men lidt er der sket.

Der er afholdt 50-års jubilæums fest, med 625 deltagere.

Banko afholdt i forbindelse med jubilæum.

Renovering af værelser er ved at være gennemført, og det har givet en stigning i udlejning.  

Der er sket et formandsskifte i perioden, da Cathrine ikke længere er udpeget af byrådet, og derfor ikke er en del af bestyrelsen.

 • Forslag af budget for det kommende år. Til godkendelse.
 • Budgettet er godkendt, med den bemærkning at bestyrelsen skal være opmærksom på øgede drift udgifter.
 • Forelæggelse af det revideret regnskab. Til godkendelse.
 • Regnskabet er godkendt.
 • Indkommende forslag
 • Ingen indkommende forslag.
 • Orientering om medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår
 • Det blev besluttet at lade kontingentet stige til kr. 100,-
 • Valg til bestyrelsen.

På valg er:

 • For 2 år – Tanni Kusiak (villig til genvalg) – genvalgt
 • For 2 år – Pia Quaade (Genopstiller ikke) – Alf Kielstrup vælges
 • For 2 år – Marianne Olsen (Ny skal vælges) – vakant
 • Bestyrelsen får bemyndigelse af generalforsamlingen til at finde en bestyrelsesrepræsentant.

Valg af bestyrelsessuppleanter. 

 • For 1 år – Cathrine Rigels
 • For 1 år – Bjørn Hansen
 • Eventuelt
 • Ros for at værelserne er renoveret i det tempi der er foretaget.

Bestyrelsen.

                                                   Herlufmagle 21/4-2022

       Dirigent Githa Nelander                               Formand Pia Tuborg

                 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:

Formand:

Næstformand:

Sekretær:

Kasserer: