Herlufmagle-Hallens

Generalforsamling den 16. Juni 2021 kl. 19.00

Referat:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

Githa Nelander blev valgt som dirigent, og indledte med at erklære Generalforsamlingen for lovligt indkaldt, idet den bla. Var i Ugeavisen 26. maj 2021

Som referent blev Kim Larsen valgt.

Deltager 18 hvor af 12 stemmeberettiget

  • Bestyrelsens beretning ved formanden, til godkendelse

Formanden berettede om følgende: At Herlufmagle Hallen har været meget corona ramt, men har fulgt de retningslinjer Næstved Kommune har udstukket, og har haft et fantastisk godt samarbejde med dem, gennem hele forløbet.

Cathrine kom ganske kort ind på tidligere bestyrer af cafeteriet, og mener sammen med bestyrelsen og Halinspektør Benny Petersen at den rigtige løsning nu er fundet, daglig leder af stedet Kabyssen er nu Ernst Back og det er der stor tiltro til, de har gennem Corona 19 kæmpet sig igennem med op imod 250 kuverter pr dag, selve Mortens Aften var der fuldt hus, og der er flere skibe i søen.

Overskuddet fra 2019 er gået på svømmebassinet, samt renovering af værelser til overnatning, der vil blive en lille pris stigning på værelses udlejning.

Det er også i bestyrelsen vedtaget at der skal udskiftes tag over cafeteriaet, isolering m.m.

Grundet Covid 19 har der ingen arrangementer været i år 2020, men det bliver der i 2021, Herlufmagle Hallens 50 årsjubilæum, samt BIER fest, og håber snarest at Danseforeningen og Bankospil kommer i gang igen.

Cathrine takkede bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt

  • Forelæggelse af det revideret regnskab og godkendelse.

Revisor Ivan Kjeldsen fremlagde regnskab.

han fortalte ganske kort de fremmødte om aktiver og passive poster på regnskabet, fortalte til trods for Covid 19 har Herlufmagle Hallen en fornuftig økonomi, år 2020 går ud med et lille underskud på 19.352 kr. Herlufmalle Hallen har et flot regnskab, god og sund balance, god likviditet, rigtig god fremlæggelse af regnskabet.


Regnskabet blev godkendt.

  • Indkomne forslag.  

Der var ikke kommet nogle forslag

  • Forelæggelse af budget for kommende år, til godkendelse.

Budgettet blev godkendt.

  • Orientering om medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår.


Der foreslås uændret kontingent på minimum 50 kr.

  • Valg af bestyrelse. På valg er:

Nicklas Amelung på valg for 2 år ønsker ikke genvalg

Jan Hovmann på valg for 2 år Genvalgt

Michael Lindqvist på valg for 2 år, Genvalgt

Pia Tuborg på valg for 2 år, Genvalgt

Martin Lysfelt valgt for 2 år afløser Nicklas Amelung

Valg af bestyrelsessuppleanter.

For 1 år Nicklas Amelung

                                                  For 1. år Alf Kielstrup

                

Grundet den store interesse blev det besluttet at der blev valgt en suppleant mere end normalt

  • Eventuelt.

Intet

Bestyrelsen.

                                                   Herlufmagle den 16/6-2021

       Dirigent Githa Nelander                               Formand Cathrine Riegels Gudbergsen

                 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:

Formand: Cathrine Riegels Gudbergsen

Næstformand: Pia Tuborg

Sekretær: Marianne Olsen /Michael Lindquist

Kasserer: Martin Lysfelt